Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

17.01.2018
Žádost o úlevu na dani za školkovné. Vážení rodiče, jak jste již pravděpodobně zaznamenali, došlo k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Byl přidán paragraf 35 bb, který upravuje slevu za umístění dítěte v mateřské škole. Tento paragraf v praxi znamená, že si zaplacené školkovné můžete odečí...
více informací

O nás

Motto: Robert Fulghum: ,,Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj. Všechno, co potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole."

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy v Šumicích.

MŠ je příspěvková organizace, zřizovatelem je obec Šumice. Nachází se v klidném prostředí naší obce mezi zástavbou rodinných domů. Byla otevřena na podzim r. 1977. V současné době má kapacitu 56 dětí. Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod. Školné - úplata za vzdělávání v mateřské škole je 300 Kč za měsíc. Děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.

Celodenní stravné: děti od 3 – 6 let: 30 Kč; děti od 6 let – 33 Kč

Děti jsou rozděleny do dvou oddělení:

  • 1. oddělení – Koťátka – mladší děti
  • 2. oddělení – Sluníčka – starší děti a děti s odloženou školní docházkou.

Výchovně vzdělávací program dětem zajišťují 4 kvalifikované pedagogické pracovnice:

Jitka Velecká - ředitelka

Miluše Prchlíková - učitelka

Ladislava Jandlová - učitelka

Magdaléna Urubčíková - učitelka

O pořádek a čistotu pečují:

Barbora Martinická – školnice,

Blanka  Zajícová– uklizečka, pomocná kuchařka a pradlena

Stravování má na starosti vedoucí školní jídelny Jaroslava Mašejová a dětem vaří kuchařka Marcela Manová.

Strava je zajištěna dle zásad zdravé výživy.

S dětmi pracujeme podle Rámcově vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání.

Ve vzdělávání dětí se zaměřujeme na:

  • vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody duševní
  • rozvíjení kladného vztahu ke svému prostředí a přírodě
  • vytváření podmínek pro celkový rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické, jako předpoklad úspěšného startu do základní školy
  • rozvíjení a podporování kladného vztahu ke zpěvu a k pohybovým aktivitám.
  • snahou všech zaměstnanců školky je, aby se dítě v mateřské škole cítilo spokojené a šťastné.

Fotogalerie