Mateřská škola Šumice

Aktuální informace k zápisu do MŠ 06.04.2020

Aktuální informace k zápisu do MŠ

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, v souladu s právními předpisy.

V  Mateřské škole Šumice se uskuteční zápis od 4. 5. – 15. 5. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Postup zápisu:

1. Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte / viz hlavní menu Pro rodiče/

2. Vyplňte a podepište / je důležité vyplnit správnou emailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno registrační číslo Vaší žádosti.

V současné situaci nenavštěvujte s dítětem lékaře. Pro doložení očkování dítěte napíše zákonný zástupce / rodič / :

* prohlášení, že je dítě řádně očkované / viz vzor níže /

* doloží kopii očkovacího průkazu. Tato skutečnost neplatí u dětí v posledním povinném předškolním vzdělávání.

/ Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – viz. Opatření k zápisům z MŠMT/.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


 

3. Doložte kopii rodného listu dítěte.


 

4. Podepsanou a vyplněnou žádost, prohlášení o očkování, kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu pošlete v době od 4.5. - 15. 5. 2020.

Možnosti jsou:

  • Poštou na adresu mateřské školy / Mateřská škola Šumice, 687 31 Šumice 470.

  • Datovou schránkou / identifikátor datové schránky: e6fif22.

  • Digitálně podepsanou mailem.

  • Osobně vhozením do poštovní schránky u schodiště před vstupem do budovy kuchyně mateřské školy.

 

Další informace:


 

  • Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že ( jméno a příjmení dítěte), nar. (…………), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.


 

Příloha: kopie očkovacího průkazu


 

                                     Podpis zákonného zástupce


 

  • Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na seznamu uchazečů pod registračním číslem Vaší žádosti na stránkách MŠ a na stránkách OÚ Šumice po skončení správního řízení.


 

Věřím, že všechno proběhne bez větších komplikací. V případě potřeby pište na email mssumice@tiscali.cz nebo volejte na číslo 736 503 908.

Budeme rádi, když to situace dovolí, se s Vámi a s Vašimi dětmi ve školce setkat, společně si školku prohlédnout a vzájemně si předat další podrobné informace, týkající se docházky Vašich dětí do školky.


 

Sledujte i nadále webové stránky, o případných dalších změnách Vás budeme informovat.


 

Plné znění opatření najdete na stránkách MŠMT.CZ