Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

22.01.2020
Vážení rodiče, dle zákona o daních z příjmu má zákonný zástupce dítěte možnost odečíst si z daní za rok 2019 uhrazené školné v předškolním zařízení. Do celkových nákladů na mateřskou školu se nezapočítává placená strava za dítě. Pokud budete tuto slevu uplatňovat, vyplňte připravený formulář / jméno...
více informací

Kritéria pro přijetí do MŠ

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let. /§ 34 zákona č.561/2004 Sb,školský zákon,ve znění pozdějších předpisů/ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem – místo,termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – vývěskou,hlášením místního rozhlasu,na webových stránkách obce.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem /§ 50 zákona č.258/2000 Sb./

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

O přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení,na základě kritérií, stanovených vnitřním předpisem.

Rozhodnutí je zcela v kompetenci ředitelky a vyhotovuje se v písemné formě.

Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje v mateřské škole,na webových stránkách obce.Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku,pokud není překročena kapacita školy a hygienická kritéria.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků.

Podle paragrafu 1 odstavce. Vyhlášky číslo 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění jejich pozdějších předpisů,ředitelka mateřské školy stanoví při přijetí dítěte se zákonným zástupcem způsob docházky dítěte a délku jeho pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto opět dohodnou s ředitelkou zařízení.

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Šumice v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ/

1. Dítě, které nastoupí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání nebo má odklad školní docházky. Dítě nemusí být očkováno a  má trvalé bydliště v obci Šumice. Povinnost předškolního vzdělávání je dána pro děti rok před zahájením školní docházky od 1. 9. 2017 a je povinná pro dítě, které do 31. 8. 2019 dosáhne 5 let.

2. Dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 roky. Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a má trvalé bydliště v obci Šumice.

3. Dále budou děti přijímány podle data narození.  Děti 2 leté mohou být do přijímacího řízení zařazeny, jestliže dovršily minimálně 2 roky do 31. 8. 2019 a které jsou schopné plnit podmínky předškolního vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Šumice.

Pomocná kritéria

  • zvýšená sociální potřebnost dítěte, vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace /dítě pěstounské péči, osiřelé dítě,kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod./

Podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Šumice:

Do mateřské školy budou přijímány děti, které zvládnou následující základní dovednosti:

* nemají pleny a umí používat dětské (malé) WC (nikoli nočník)

* umí pít ze skleničky

* umí se najíst, umí používat lžíci

* umí chodit tak, aby mohly absolvovat pravidelné vycházky ( z důvodu bezpečnosti respektují pokyny učitelky, nejsou pohybově závislé na kočárku).

 

  • ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registr.číslem,na veřejně dostupném místě v mateřské škole
  • rodiče se mohou proti rozhodnutí odvolat . Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Podle parafu 35 odstavce 1 písmene a až d zákona 561/2004 Sb. – školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy, jestliže

  • dítě bez omluvy zákonným zástupcem nedochází do mateřské školy déle než 2 týdny
  • zákon.ný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.
  • na doporučení lékaře nebo školské poradenské zařízení
  • zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování nebo za vzdělávání.


Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 se uskuteční 2. května 2019

Soubory ke stažení