Mateřská škola Šumice

Nejnovější aktualita

23.02.2021
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemické situaci Vám podrobnější informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021 – 2022 zveřejníme, jakmile budeme mít víc pokynů o možném způsobu zápisu. Předběžný termín zveřejnění žádostí : duben 2021, p...
více informací

 
Mateřská škola Šumice, okres Uherské Hradiště
687 31 Šumice 470
IČO: 71002031

Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021

Č.j.:  1/2020 Účinnost od: 2. 3. 2020
Spisový znak:  A. 1 Skartační znak:  A.10
 
Ředitel školy: Jitka Velecká
Adresa školy: Mateřská škola Šumice, 687 31 Šumice 470
Telefon: 736 503 907, 736 503 908
e-mail: mssumic@tiscali.cz
webové stránky: ms.sumice.cz
 
V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka Mateřské školy Šumice, okres Uherské Hradiště, vnitřní směrnici o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií, bude postupovat při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.
 

Obsah

1. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

2. Postup zápisu

3. Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

4. Doplňující informace

 

1. Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

1.1. Zápis dětí do mateřské školy proběhne dne 4. 5. 2020. Zápisem mohou projít všechny děti narozené do 31. 8. 2018. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ individuálně, mladší děti jsou přijímány na základě kritérií o přijetí, v případě volné kapacity.
 
1.2. Aby mohla být naplněna vzdělávací činnost školy, musí dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem školy. Pro přijetí  je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte.
 
1.3. Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného předškolního vzdělávání. 
 
1.4. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko - psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 
1.5. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31. 8. 2015 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).
 
1.6. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte, v případě povinného předškolního vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku -  do 31. 5. 2020.
 
1.7. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.

2.  Postup zápisu:

2.1. V mateřské škole si ve dnech 1.4. - 17. 4. vyzvedne zákonný zástupce /rodič/ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, žádost bude k dispozici v oddělení Koťátek.
 
2.2. Při převzetí žádosti přidělí ředitelka MŠ každému žadateli registrační číslo a seznámí s tímto registračním číslem.
 
2.3. S dítětem přijde zákonný zástupce 4. května k zápisu do mateřské školy, v době od 10:00 - 11:30 hod nebo odpoledne od 15:00 – 16:00; přinese sebou vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost, rodný list dítěte a občanský průkaz. Dítě, které nově zahájí docházku v posledním povinném roce předškolního vzdělávání nemusí být očkováno.

3.  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

3.1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,narozené do 31. 8. 2015.
 
3.2. Dále se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, nar. do 31. 8. 2017, pokud mají místo trvalého bydliště v Šumicích.
 
3.3. K celodenní docházce i polodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity školy.
 
3.4. Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu MŠ, budou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Šumicích.
 
3.5. Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

4. Doplňující informace

4.1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok – 4. 5. 2020
 
4.2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od fyzického nástupu dítěte do mateřské školy.
 
4.3. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy, webových stránkách OÚ a to po dobu 15 dnů.
 
4.4. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o nepřijetí dítěte.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená.                                                         
 
4.5. Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu ve Zlíně.                           
V souladu s § 36odst.3 zákona 500/2004 Sb., správní řád , mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dne 6.5. v době od 13:00 hod. -  16:00 hod. v mateřské škole.
 
 
Nabytí účinnosti dne 2. 3. 2020
 
                                                                                                       Jitka Velecká, ředitelka MŠ